Pas investigimit të “Mother Jones”, në raportin e të cilës thuhej se LSI kishte lobuar në SHBA me një kompani të dyshimtë ruse ka ardhur reagimi i partisë shqiptare.

Lëvizja Socialiste për Integrim  thotë se do hedhë në gjyq revistën amerikane për shpifje dhe se shkrimi paguhet me paratë e drogës së kryeminsitrit Rama.

“Mother Jones-Father Soros. Perse ‘MotherJones’ ka frike nga përgjigjet e LSI-së? ‘Mother Jones’ nuk ka pasqyruar përgjigjet e LSI. LSI do hedhi ‘Mother Jones’ në gjyq për shpifje. ‘Mother Jones’ tregoi që paguhet nga paratë e drogës së Edi Rames. Sa herë ka komunikuar ‘Mother Jones’ me Endri Fugen? Shpifjet e ‘Mother Jones’ nuk mbulojnë dot dështimin e Edi Ramës në Gjermani”– thuhet në reagimin e LSI.

Deklarata e plotë nga LSI

Lidhur me mashtrimet e MotherJones, Zyra e Shtypit e Lëvizjes Socialiste për Integrim sqaron sa më poshtë:

Artikulli i MotherJones është manipulim, mashtrim, pa fakte dhe i shtrembëruar. Përgjigjet e LSI nuk u pasqyruan në këtë artikull. Zyra e Shtypit e LSI u kontaktua disa ditë më parë nga gazetarja e MotherJones. Disponojmë emailet dhe të gjitha pyetjet dhe përgjigjet, të cilat po i vëmë në dispozicion të opinionit publik. MotherJones ose FatherSoros nuk i pasqyroi këto përgjigje në artikull. Shtrojmë Pyetjen: Përse ka frikë MotherJones nga përgjigjet e LSI-së? Sa herë ka komunikuar MotherJones me Endri Fugën?

MotherJones tregoi që paguhet me paratë e drogës dhe krimit të organizuar të Edi Ramës. Ky artikull i MotherJones nuk mund ta fshehë dot dështimin e Edi Ramës sot në Gjermani.

Zyra e Shtypit e LSI bën të ditur se Lëvizja Socialiste për Integrim do të hedhë në gjyq MotherJones për shpifje.

Pyetjet e MotherJones dhe Përgjigjet e plota nga Zyra e Shtypit e LSI-së

The LSI signed a contract with the McKeon Group for lobbying in the US in January 2017. The contract was signed by Greek lawyer Iraklis Fidetzis. What is Fidetzis’s relationship to the LSI?

LSI ka firmosur një kontratë me McKeon Group për lobing në SHBA në Janar 2017. Kontrata është firmosur nga një avokati grek Iraklis Fidetzis. Cila është marrëdhënia e Fidetzis me LSI?

Përgjigje: The Socialist Movement for Integration had no relation with Mr. Fidetzis. Only one of the SMI parliamentary members, Mr. Vangjel Tavo did know him and they discussed together about a potential service agreement between SMI and the McKeon Group, which did never finalized.

Lëvizja Socialiste për Integrim s’ka pasur asnjë marrëdhënie me Z. Fidetzis. Vetëm një nga deputetët e LSI, Z. Vangjel Tavo kishte njohje me të dhe ata kishin diskutuar me njëri-tjetrin për një marrëveshje të mundshme bashkëpunimi mes LSI dhe McKeon Group, e cila nuk u finalizua kurrë.

However, SMI did make only a payment of 15 000 USD to McKeon Group account via banking system and declared it in the Central Election Committee, according to the law for political parties in Albania.

Megjithatë, LSI ka kryer vetëm një pagesë prej 15 000 USD drejt llogarisë së McKeon Group, e kryer përmes sistemit bankar dhe e deklaruar në Komision Qwndror të Zgjedhjeve, sipas ligjit për partitë politike në Shqipëri.

The SMI Leading Committee approved the payment of the McKeon Group invoice nr. 1386 presented by Mr. Tavo.

Kryesia e LSI aprovoi pagesën për faturën nr. 1386 të McKeon Group, prezantuar nga Z. Tavo.

But, from the discussion that took place afterward, the contract between the SMI and the McKeon group was never carried out and communications stopped.

Por, nga diskutimet që u zhvilluan më pas, kontrata mes LSI dhe McKeon Group nuk u finalizua asnjwherë dhe komunikimi u ndal.

PYETJE 2) In March 2017, a Cyprus-based company called Dorelita Limited signed a lobbying contract with the McKeon Group. In the contract, Dorelita agreed to pay the McKeon Group $50,000 per month, for a year of lobbying work. That contract was also signed by Fidetzis. Our sources have told us that in fact, the primary goal of the Dorelita contract was to fund lobbying in the US for the LSI and Ilir Meta, and to get Meta access to President Trump. Is any of this inaccurate? What is the party’s or Meta’s relationship with Dorelita?

Në Mars 2017, një kompani e vendosur në Qipro e quajtur Dorelita Limited ka firmosur një kontratë lobimi me McKeon Group. Në kontratë, Dorelita ka pranuar të paguajë McKeon Group 50,000 dollarë në muaj, për një vit shërbime lobimi. Kontrata gjithashtu është firmosur nga Fidetzis. Burimet tona na kanë thënë se në fakt, qëllimi kryesor i kontratës së Dorelitës ishte të financonte lobing në SHBA për LSI dhe Ilir Meta, dhe ti siguronte akses Metës te Presidenti Trump. Është ndonjë nga këto e pasaktë? Cila është marrëdhënia e partisë apo e Metës me Dorelita?

Regarding your question about Dorelita, please rest assured that this is the very first time we hear about this name and we learnt it from the question your raised.

PERGJIGJE 2: Në lidhje me pyetjen tuaj për Dorelita, ju lutem sigurohuni që kjo është hera e parë që dëgjojmë për këtë emër dhe e kemi mësuar nga pyetja që keni ngritur.

PYETJE 3) The LSI’s initial contract with McKeon Group was clear about its goals—lobbying work on behalf of the LSI and Meta. But the Dorelita contract in March does not mention the true beneficiary of McKeon Group’s lobbying—the LSI. Why switch from a transparent contract between LSI and McKeon Group to a more obscure one between McKeon Group and Dorelita?

Kontrata fillestare e LSI me McKeon Group ishte e qartë në lidhje me qëllimet e saj – shërbim lobimi në emër të LSI dhe Metws. Por kontrata e Dorelita në Mars nuk përmend përfituesin e vërtetë të lobimit të Grupit McKeon – LSI. Pse të kaloni nga një kontratë transparente midis LSI dhe McKeon Group në një më të errët midis McKeon Group dhe Dorelita?

PERGJIGJE 3 We would like to repeat once again that this is the very first time we hear the name of Dorelita from your questions. Please rest assured that we have no contact at all with her and not information at all about it.

LEXO EDHE:  Kryemadhi: Sot nuk është koha për moral, sot është koha t'i tregojnë Ramës se...

Dëshirojmë të përsërisim edhe një herë se kjo është hera e parë që dëgjojmë emrin e Dorelitës, nga pyetjet tuaja. Ju lutemi, sigurohuni që ne nuk kemi fare kontakt me të dhe asnjë informacion rreth saj.

PYETJE 4)  Did Fidetzis purchase Dorelita for the purpose of using it to fund LSI lobbying in the US?

A e ka blerë Fidetzis Dorelita me qëllim që ta përdorë atë për të financuar lobimin e LSI-së në SHBA?

The previous answer did exhaust this question as well. We have no idea about it.

PERGJIGJE 4 Përgjigja e mëparshme e shteron këtë pyetje. Nuk kemi asnjë ide për këtë.

PYETJE 5)   Was it Fidetzis’s idea to use Dorelita to fund US lobbying for LSI?

A ishte ideja e Fidetzis për të përdorur Dorelita për të financuar lobimin për LSI në SHBA?

We have no information at all about Dorelita and about everything that is connected to her.

PERGJIGJE 5: Ne nuk kemi fare informacion për Dorelita dhe për gjithçka që është e lidhur me të.

PYETJE 6)   What or who provided the money that Dorelita used to hire McKeon group in the United States?

Çfarë ose kush i dha paratë që Dorelita përdorte për të marrë shërbimin e grupit McKeon në Shtetet e Bashkuara?

PERGJIGJE 6 We would like to repeat and reiterate: zero contact with and zero knowledge about Dorelita.

Dëshirojmë të përsërisim dhe ripërsërisim: zero kontakt me dhe zero dije për Dorelita.

PYETJE 7)   Before Fidetzis bought Dorelita, it was owned by a person who has links to various companies controlled by Russian aluminum magnate Oleg Deripaska. Does LSI have a relationship with Deripaska?

Para se Fidetzis tw blinte Dorelita, ajo ishte në pronësi të një personi që ka lidhje me kompani të ndryshme të kontrolluara nga manjati rus I aluminit Oleg Deripaska. A ka LSI lidhje me Deripaskën?

PERGJIGJE 7Absolutely zero knowledge with Dorelita and with anything tied or connected to it and everyone you mentioned in the question.

Absolutisht zero njohuri për Dorelita dhe me çdo gjë të lidhur me të dhe të gjithë që përmendët në pyetje.

EMAILI nr.2

PYETJE 1 McKeon Group’s filings with the Justice department list a number of April meetings organized with several lawmakers in Congress. We contacted a number of these congressional offices, and some of them said that these meetings were actually about the LSI. For example: a spokesman for Sen. Mike Lee told Mother Jones that in an April 26, 2017 meeting, he met with LSI officials. Is this inaccurate? Were there in fact no LSI officials at this meeting?

Deklarimet e Grupit McKeon me Departamentin e Drejtësisë listojnë një numër takimesh të prillit të organizuara me disa ligjvënës në Kongres. Ne kontaktuam me një numër të këtyre zyrave të kongresit, dhe disa prej tyre thanë se këto takime ishin në të vërtetë në lidhje me LSI. Për shembull: një zëdhënës për Senatorin Mike Lee i tha Mother Jones se në një takim të 26 prillit 2017, ai u takua me zyrtarët e LSI-së. A është kjo e pasaktë? A nuk ishin në fakt zyrtarë të LSI-së në këtë takim?

PERGJIGJE 1 LSI hasn’t had any official engagement in that period in the United States, and hasn’t authorized anyone to engage officially in behalf of LSI in the United States. LSI relation with McKeon group was terminated in February of 2017. You can find reference of this from McKeon Group filling with the Justice Department.

LSI nuk ka pasur asnjë angazhim zyrtar në atë periudhë në Shtetet e Bashkuara dhe nuk ka autorizuar askënd që të angazhohet zyrtarisht në emër të LSI-së në Shtetet e Bashkuara. Marrëdhënia e LSI me grupin McKeon u ndërpre në shkurt të 2017. Ju mund të gjeni referencë për këtë nga deklaratat e depozituara nga McKeon Group në  Departamentin e Drejtësisë.

PYETJE 2 Vangjel Tavo was, according to the Albanian press, in the US on April 26. Was Mr. Tavo at the April meeting with Sen. Mike Lee? Did he meet with other US lawmakers during his April trip to the US?

Sipas shtypit shqiptar, Vangjel Tavo ka qenë në SHBA në 26 Prill. Ka qenë Z. Tavo në prill në takimin me Senatorin Mike Lee? A është takuar ai me ligjvënës të tjerë të SHBA gjatë udhëtimit të tij në SHBA në prill?

PERGJIGJE 2 As was stated above LSI hasn’t had any official engagement in that period in the United States. As per Mr. Tavo’s mentioned meetings, our advice is to ask him directly if he has been there in any private trip.

Siç u deklarua më sipër, LSI nuk ka pasur asnjë angazhim zyrtar në atë periudhë në Shtetet e Bashkuara. Sa i takon takimeve të Z. Tavo që ju përmendni, këshilla jonë është ta pyesni  direkt nëse ai ka qenë atje në ndonjë udhëtim privat.

PYETJE 3 We were told a purpose of these meetings in April 2017 was to help Mr. Meta obtain access to US lawmakers and President Trump. Is that inaccurate?

Na është thënë se qëllimi i këtyre takimeve në prill të vitit 2017 ishte të ndihmonte zotin Meta të afrohej tek ligjvënësit e SHBA dhe Presidenti Trump. A është kjo e pasaktë?

PERGJIGJE 3 In April 2017 Mr. Meta was in the procedure of being elected by the Parliament as President of the Republic. Meanwhile LSI didn’t have any official engagement in the United States.

Në prill 2017 z. Meta ishte në procedurë për t’u zgjedhur nga Parlamenti si President i Republikës. Ndërkohë, LSI nuk kishte asnjë angazhim zyrtar në Shtetet e Bashkuara.

Për të marrë lajmet e fundit të “DuaLajm.com”, ndiq edhe faqen tonë në Facebook