Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka paraqitur udhëzimet për procedurat që duhen ndjekur nga bizneset që kanë humbur fjalëkalimin e vjetër.

Sipas tatimeve, bizneset që humbin fjalëkalimin për të marrë shërbimet online, mund të pajisen me një të ri nëpërmjet një procedure të posaçme.

Shërbimi “Rivendosje Fjalëkalimi për tatimpaguesit e regjistruar”, u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, me qëllim rivendosjen e fjalëkalimit për aksesimin në sistemin tatimet e mia (e-filing), ku çdo tatimpagues i regjistuar më parë ka të drejtën e kërkesës për rivendosjen e fjalëkalimit.

Ky lloj shërbimi përfitohet pa asnjë pagesë apo tarifë shtesë dhe mund të përdoret në momentet e humbjes apo dyshimit pë vjedhje të fjalëkalimit.

Dokumentet që duhen:

1-Dokument identifikimi

2- Autorizim (nëse kërkesa nuk paraqitet nga administratori

Hapat e procedurës:

1- Dorëzim i kërkesës me shkrim pranë punonjësit te Shërbimit te Tatimpaguesit.

2- Hapet çështje në sistem nga punonjësi i Shërbimit të Tatimpaguesit për Ndryshim Fjalëkalimi të Tatimpaguesit prezent në sportel (ose personit të autorizuar prej tij).

3- Gjenerohet automatikisht nga sistemi një fjalëkalim i ri, i cili përmban numra dhe shkronja.

4-Printohet fleta me fjalëkalimin e ri, dhe i jepet tatimpaguesit.

5-Afati i ofrimit të shërbimit: Menjëherë.

6- Autoriteti përgjegjës: Drejtoria Rajonale Tatimore.

Udhëzimi i tatimeve, procedurat se si mund t’iu njihet fatura elektronike
Miratimi dhe lëshimi e faturave kompjuterike iu ofrohet si shërbim tatimpaguesve si një lehtësi në veprimtarinë e tyre të përditshme, duke ju mundësuar gjenerimin e faturave tatimore të shitjes në format elektronik, me numër serial unik dhe të papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i tij i regjistrimeve, ne transaksionet e tyre të biznesit.

Kërkesa shkresore
2. Deklarata ose vërtetimi i gjendjes aktuale të tatimpaguesit ne të cilin tregohet se sistemi i tij i regjistrimeve është 1 kompjuterizuar dhe i aftë të prodhojë fatura tatimore me numër serial unik dhe të papërsëritshëm për cdo transaksion
3- Modeli i faturës sipas elementeve të parashikuar në Nenin 101 të ligjit 92/2014.

4- Ekstrakt i QKB

5-Verifikimi i situatës aktuale të tatimpaguesit në sistem.

Hapat e procedurës:

– Dorëzohet kërkesa me shkrim pranë DPT .

– Punonjësi përgjegjës verifikon situatën e tatimpaguesit, në sistemin elektronik të administratës tatimore, lidhur me regjistrimin deklarimin dhe statusin e tatimpaguesit.

– Hartohet autorizimi sipas formatit te miratuar.

– Dërgohet me poste, sipas adresës se vendosur nga tatimpaguesi, dhe për dijeni Drejtorisë

– Rajonale Tatimore që ka në administrim tatimpaguesin .

– Afati i ofrimit të shërbimit: Brenda 10 ditëve kalendarike .

– Autoriteti përgjegjës: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Dokumentet që duhen:

1-Dokument identifikimi

2- Autorizim (nëse kërkesa nuk paraqitet nga administratori

Hapat e procedurës:

1- Dorëzim i kërkesës me shkrim pranë punonjësit te Shërbimit te Tatimpaguesit.

2- Hapet çështje në sistem nga punonjësi i Shërbimit të Tatimpaguesit për Ndryshim Fjalëkalimi të Tatimpaguesit prezent në sportel (ose personit të autorizuar prej tij).

3- Gjenerohet automatikisht nga sistemi një fjalëkalim i ri, i cili përmban numra dhe shkronja.

4-Printohet fleta me fjalëkalimin e ri, dhe i jepet tatimpaguesit.

5-Afati i ofrimit të shërbimit: Menjëherë.

6- Autoriteti përgjegjës: Drejtoria Rajonale Tatimore.

Udhëzimi i tatimeve, procedurat se si mund t’iu njihet fatura elektronike
Miratimi dhe lëshimi e faturave kompjuterike iu ofrohet si shërbim tatimpaguesve si një lehtësi në veprimtarinë e tyre të përditshme, duke ju mundësuar gjenerimin e faturave tatimore të shitjes në format elektronik, me numër serial unik dhe të papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i tij i regjistrimeve, ne transaksionet e tyre të biznesit.

Kërkesa shkresore
2. Deklarata ose vërtetimi i gjendjes aktuale të tatimpaguesit ne të cilin tregohet se sistemi i tij i regjistrimeve është 1 kompjuterizuar dhe i aftë të prodhojë fatura tatimore me numër serial unik dhe të papërsëritshëm për cdo transaksion
3- Modeli i faturës sipas elementeve të parashikuar në Nenin 101 të ligjit 92/2014.

4- Ekstrakt i QKB

5-Verifikimi i situatës aktuale të tatimpaguesit në sistem.

Hapat e procedurës:

– Dorëzohet kërkesa me shkrim pranë DPT .

– Punonjësi përgjegjës verifikon situatën e tatimpaguesit, në sistemin elektronik të administratës tatimore, lidhur me regjistrimin deklarimin dhe statusin e tatimpaguesit.

– Hartohet autorizimi sipas formatit te miratuar.

– Dërgohet me poste, sipas adresës se vendosur nga tatimpaguesi, dhe për dijeni Drejtorisë

– Rajonale Tatimore që ka në administrim tatimpaguesin .

– Afati i ofrimit të shërbimit: Brenda 10 ditëve kalendarike .

– Autoriteti përgjegjës: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
Dokumentet që duhen:

1-Dokument identifikimi

2- Autorizim (nëse kërkesa nuk paraqitet nga administratori

Hapat e procedurës:

1- Dorëzim i kërkesës me shkrim pranë punonjësit te Shërbimit te Tatimpaguesit.

2- Hapet çështje në sistem nga punonjësi i Shërbimit të Tatimpaguesit për Ndryshim Fjalëkalimi të Tatimpaguesit prezent në sportel (ose personit të autorizuar prej tij).

3- Gjenerohet automatikisht nga sistemi një fjalëkalim i ri, i cili përmban numra dhe shkronja.

4-Printohet fleta me fjalëkalimin e ri, dhe i jepet tatimpaguesit.

5-Afati i ofrimit të shërbimit: Menjëherë.

6- Autoriteti përgjegjës: Drejtoria Rajonale Tatimore.

Udhëzimi i tatimeve, procedurat se si mund t’iu njihet fatura elektronike
Miratimi dhe lëshimi e faturave kompjuterike iu ofrohet si shërbim tatimpaguesve si një lehtësi në veprimtarinë e tyre të përditshme, duke ju mundësuar gjenerimin e faturave tatimore të shitjes në format elektronik, me numër serial unik dhe të papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i tij i regjistrimeve, ne transaksionet e tyre të biznesit.

LEXO EDHE:  Ne protestë dhe bizneset e vogla bashkë me bizneset e mëdha, në mbështetje të studentëve

Kërkesa shkresore
2. Deklarata ose vërtetimi i gjendjes aktuale të tatimpaguesit ne të cilin tregohet se sistemi i tij i regjistrimeve është 1 kompjuterizuar dhe i aftë të prodhojë fatura tatimore me numër serial unik dhe të papërsëritshëm për cdo transaksion
3- Modeli i faturës sipas elementeve të parashikuar në Nenin 101 të ligjit 92/2014.

4- Ekstrakt i QKB

5-Verifikimi i situatës aktuale të tatimpaguesit në sistem.

Hapat e procedurës:

– Dorëzohet kërkesa me shkrim pranë DPT .

– Punonjësi përgjegjës verifikon situatën e tatimpaguesit, në sistemin elektronik të administratës tatimore, lidhur me regjistrimin deklarimin dhe statusin e tatimpaguesit.

– Hartohet autorizimi sipas formatit te miratuar.

– Dërgohet me poste, sipas adresës se vendosur nga tatimpaguesi, dhe për dijeni Drejtorisë

– Rajonale Tatimore që ka në administrim tatimpaguesin .

– Afati i ofrimit të shërbimit: Brenda 10 ditëve kalendarike .

– Autoriteti përgjegjës: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.Dokumentet që duhen:

1-Dokument identifikimi

2- Autorizim (nëse kërkesa nuk paraqitet nga administratori

Hapat e procedurës:

1- Dorëzim i kërkesës me shkrim pranë punonjësit te Shërbimit te Tatimpaguesit.

2- Hapet çështje në sistem nga punonjësi i Shërbimit të Tatimpaguesit për Ndryshim Fjalëkalimi të Tatimpaguesit prezent në sportel (ose personit të autorizuar prej tij).

3- Gjenerohet automatikisht nga sistemi një fjalëkalim i ri, i cili përmban numra dhe shkronja.

4-Printohet fleta me fjalëkalimin e ri, dhe i jepet tatimpaguesit.

5-Afati i ofrimit të shërbimit: Menjëherë.

6- Autoriteti përgjegjës: Drejtoria Rajonale Tatimore.

Udhëzimi i tatimeve, procedurat se si mund t’iu njihet fatura elektronike
Miratimi dhe lëshimi e faturave kompjuterike iu ofrohet si shërbim tatimpaguesve si një lehtësi në veprimtarinë e tyre të përditshme, duke ju mundësuar gjenerimin e faturave tatimore të shitjes në format elektronik, me numër serial unik dhe të papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i tij i regjistrimeve, ne transaksionet e tyre të biznesit.

Kërkesa shkresore
2. Deklarata ose vërtetimi i gjendjes aktuale të tatimpaguesit ne të cilin tregohet se sistemi i tij i regjistrimeve është 1 kompjuterizuar dhe i aftë të prodhojë fatura tatimore me numër serial unik dhe të papërsëritshëm për cdo transaksion
3- Modeli i faturës sipas elementeve të parashikuar në Nenin 101 të ligjit 92/2014.

4- Ekstrakt i QKB

5-Verifikimi i situatës aktuale të tatimpaguesit në sistem.

Hapat e procedurës:

– Dorëzohet kërkesa me shkrim pranë DPT .

– Punonjësi përgjegjës verifikon situatën e tatimpaguesit, në sistemin elektronik të administratës tatimore, lidhur me regjistrimin deklarimin dhe statusin e tatimpaguesit.

– Hartohet autorizimi sipas formatit te miratuar.

– Dërgohet me poste, sipas adresës se vendosur nga tatimpaguesi, dhe për dijeni Drejtorisë

– Rajonale Tatimore që ka në administrim tatimpaguesin .

– Afati i ofrimit të shërbimit: Brenda 10 ditëve kalendarike .

– Autoriteti përgjegjës: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.vvvDokumentet që duhen:

1-Dokument identifikimi

2- Autorizim (nëse kërkesa nuk paraqitet nga administratori

Hapat e procedurës:

1- Dorëzim i kërkesës me shkrim pranë punonjësit te Shërbimit te Tatimpaguesit.

2- Hapet çështje në sistem nga punonjësi i Shërbimit të Tatimpaguesit për Ndryshim Fjalëkalimi të Tatimpaguesit prezent në sportel (ose personit të autorizuar prej tij).

3- Gjenerohet automatikisht nga sistemi një fjalëkalim i ri, i cili përmban numra dhe shkronja.

4-Printohet fleta me fjalëkalimin e ri, dhe i jepet tatimpaguesit.

5-Afati i ofrimit të shërbimit: Menjëherë.

6- Autoriteti përgjegjës: Drejtoria Rajonale Tatimore.

Udhëzimi i tatimeve, procedurat se si mund t’iu njihet fatura elektronike
Miratimi dhe lëshimi e faturave kompjuterike iu ofrohet si shërbim tatimpaguesve si një lehtësi në veprimtarinë e tyre të përditshme, duke ju mundësuar gjenerimin e faturave tatimore të shitjes në format elektronik, me numër serial unik dhe të papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i tij i regjistrimeve, ne transaksionet e tyre të biznesit.

Kërkesa shkresore
2. Deklarata ose vërtetimi i gjendjes aktuale të tatimpaguesit ne të cilin tregohet se sistemi i tij i regjistrimeve është 1 kompjuterizuar dhe i aftë të prodhojë fatura tatimore me numër serial unik dhe të papërsëritshëm për cdo transaksion
3- Modeli i faturës sipas elementeve të parashikuar në Nenin 101 të ligjit 92/2014.

4- Ekstrakt i QKB

5-Verifikimi i situatës aktuale të tatimpaguesit në sistem.

Hapat e procedurës:

– Dorëzohet kërkesa me shkrim pranë DPT .

– Punonjësi përgjegjës verifikon situatën e tatimpaguesit, në sistemin elektronik të administratës tatimore, lidhur me regjistrimin deklarimin dhe statusin e tatimpaguesit.

– Hartohet autorizimi sipas formatit te miratuar.

– Dërgohet me poste, sipas adresës se vendosur nga tatimpaguesi, dhe për dijeni Drejtorisë

– Rajonale Tatimore që ka në administrim tatimpaguesin .

– Afati i ofrimit të shërbimit: Brenda 10 ditëve kalendarike .

– Autoriteti përgjegjës: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Për të marrë lajmet e fundit të “DuaLajm.com”, ndiq edhe faqen tonë në Facebook